Sesiune de informare despre POR – fondurile pentru firme mici şi mijlocii, organizată la Focşani de ADR Sud-Est

0
153

Sesiune de informare în cadrul POR 2014 – 2020, organizată la Focșani
Apel de proiecte lansat pentru microîntreprinderi

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza o sesiune de informare cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
De asemenea, se va efectua și o instruire privind utilizarea MySMIS – sistemul electronic de depunere a aplicațiilor în vederea evaluării.
Evenimentul se va desfășura miercuri 22 iunie 2016, începând cu ora 11.00, la Focșani, Sala de ședințe a Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir nr. 1.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare este : 27.07.2016, ora 12:00
Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare este : 27.01.2017, ora 12:00
Cererile de finanțare se vor depune în aplicația electronică MySMIS.
Valoarea alocată Regiunii Sud-Est, respectiv județelor Brăila, Buzău, Vrancea, Constanța și Galați, pentru această prioritate de investiții este de 34,79 milioane euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.
Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:
• Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii ;
• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat în mediul urban.

Programul finanţează urmatoarele tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:
a) Investiții în active corporale
i. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
iii. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

b) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
c) Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

ADR SE – OI POR Regiunea Sud-Est