Persoanele fizice pot achita prin POS taxele şi impozitele la Finanţe

0
309

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea anunţă că persanele fizice pot achita obligaţiile fiscale prin intermediul POS-ului, la orice trezorerie din judeţ. Se pot plăti:impozit pe venit, impozit pe veniturile obţinute din românia de nerezidenţi – persoanele fizice, accize , contribuţii de asigurări sociale , contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale , contribuţii de asigurări sociale de sănătate , contribuţii de asigurări pentru şomaj, taxa pe valoare adăugată, alte taxe şi tarife, amenzi, penalităţi şi confiscări, anunţă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa persoanelor fizice identificate pe baza codului numeric personal că începând cu data de 07.07.2016 pentru achitarea obligaţiilor bugetare se poate utiliza cardul bancar la toate trezoreriile din judeţ .
Tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS sunt următoarele:

Cod clasificaţie Denumire Impozit/taxă
Impozit PE VENIT
03.01.01 Impozit pe veniturile din activităţi independente
03.01.02 Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
03.01.03 Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
03.01.04 Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dividende din străinătate
03.01.05 Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dobânzi din străinătate
03.01.06 Impozit pe veniturile din pensii din străinătate
03.01.07 Impozit pe veniturile din premii
03.01.09 Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul aurului financiar
03.01.11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
03.01.13 Impozit pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
03.01.22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
01.50 Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice
03.01.60 Regularizări
Impozit PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI – PERSOANELE FIZICE
05.01.01.01 Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente
05.01.01.02 Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente
05.01.01.03 Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente
05.01.01.04 Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente
05.01.01.05 Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment
05.01.01.06 Impozit p e veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române
05.01.01.07 Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente
05.01.01.08 Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
05.01.01.09 Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
05.01.01.10 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
ACCIZE
14.01.02.01 Accize încasate din vânzarea de alcool etilic
14.01.03.01 Accize încasate din vânzarea de ţigarete
14.01.12 Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006
14.01.13.01 Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE
21.03.01 Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
20.03.01.01 Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
21.03.12 Contribuţia de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice
21.03.12 Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi din activităţi economice
21.03.13 Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
20.03.04.01 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
21.05.03.01 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de angajator de la asiguraţii angajaţi (salariaţi)
21.05.03.03 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată
20.05.03.01 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
20.05.03.06 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională
20.05.03.04 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele fizice care au calitatea de angajator
21.05.03.02
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activităţi independente, activităţi economice şi din drepturi de proprietate intelectuală
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
21.05.23 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ
21.04.02.01 Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi
20.04.02.01 Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ
10.01.01.01 Taxa pe valoarea adăugată
ALTE TAXE ŞI TARIFE
16.01.03
Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizării, Acordarea atestatului de colecţionar, Eliberarea autorizaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor, Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere
Taxele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
Tarife aplicabile activităţii de formare profesională, atestare, autorizare şi acceptare personal
Eliberarea cărţii de identitate a armei sau a unui nou permis de armă
Avizarea artificierilor şi pirotehniştilor
Taxa de emitere a autorizaţiei de pescuit comercial cu caracter temporar/eliberarea permiselor de pescuit comercial/recreativ/sportiv/taxa de emitere a licenţei de pescuit
Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare
33.01.02 Taxe pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse în ţară/paşaportului simplu electronic (minorii sub 12 ani) cu valabilitate 3 ani depuse în ţară/paşaportului simplu temporar depus în ţară
33.01.09
Tarife pentru parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii de izolare
Tarife percepute pentru deschidere cont în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Tarife pentru administrarea conturilor operatorilor instalaţiilor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare (în funcţie de numărul de certificate) şi alte persoane decât cele aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare
AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI
35.01.01.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală
35.01.01.02 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate
35.01.05 Amenzi judiciare
35.01.07 Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată
35.01.08 Penalităţi de nedeclarare

Biroul comunicare şi servicii interne

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea