Parking Focșani caută director, după ce Alecsandrescu a plecat șef la Poliția Locală

0

La două luni după ce a rămas fără șef, prin plecarea apropiatului primarului Misăilă, Dorian Alecsandrescu, în funcția de director al Poliției Locale, SC Parking Focșani, societatea care se ocupă de administrarea locurilor de parcare din municipiu, a demarat procedurile privind ocuparea postului rămas vacant. Cei interesați de acest post își pot depune dosarele până pe data de 7 februarie, la sediul de pe strada Ștefan cel Mare Nr. 21. Parking este o societate pe acțiuni înființată de Consiliul Local Focșani la sfârșitul anului 2016 și are 25 de salariați, în marea lor majoritate membri și apropiați ai PSD. În prezent, postul de director interimar este ocupat de Giani Milea.

Consiliul de Administraţie al SC Parking Focșani SA, organizează în conformitate cu art. 35 din OUG 109/2011, procedura de selecţie în vederea ocupării postului de Director.

             Condițiile generale și specifice de participare:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 2. să aibă cetățenia română și domiciliul în România
 3. să cunoască limba română (scris și vorbit)
 4. capacitate deplină de exercițiu
 5. stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de document medical
 6. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
 7. minim 5 ani experiență profesională
 8. experiență relervantă în consultanță, în management sau în activitatea de conducere a unor întrepinderi publice ori societăți din sectorul privat
 9. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani.
 10. Persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.2 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare nu vor putea candida
 11. Să evite situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Conținutul dosarului de candidat precum și alte informații cu privire la postul vacant de director se regăsesc pe site-ul societății.

             Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile expuse mai sus. În acest sens, candidaţii vor depune dosarul pentru candidatură conţinând următoarele documente:

 1. OPIS
 2. cerere de înscriere;
 3. V în format Europass
 4. copia actului de identitate;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
 6. cazier judiciar;
 7. certificat de cazier fiscal
 8. copiile diplomelor de studii, ale altor acte care atestă efectuarea unor studii/specializări;
 9. copie carte de muncă/adeverinţe de vechime care să ateste condiţiile specifice de participare privind experiența în îmbunătățirea performanței societăților comerciale sau regiilor autonome.
 10. declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 11. declarație consimțământ utilizare și prelucrare date personale;
 12. declarație pe propria răspundere privind statutul de funcție publică sau alte categorii de personal;
 13. declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situații de conflict de interese.

            Dosarele se depun la sediul SC Parking Focșani SA, din strada Ștefan cel Mare, nr. 21, la secretariatul societăţii, până la data de 07.02.2018,  de luni până vineri între orele 09:00-16:30. Se vor menţiona în CV-uri datele de contact ale candidaților și anume telefon şi e-mail pentru comunicările ulterioare.

Mai multe detalii, AICI