GAL Siretul Verde – apel de selecție pentru măsurile M2/3A, M4/5B, M6/6B, M11/6C

0
644

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE anunță lansarea, din 28.05.2020, a sesiunii de cereri de proiecte pentru măsurile:
M2/3A COMERȚ INOVATIV ȘI PIEȚE LOCALE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE
M4/5B – FERME VERZI
M6/6B – DEZVOLTAREA SPAȚIULUI RURAL
M11/6C – BANDĂ LARGĂ , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE

Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la epuizarea fondurilor, cu evaluare lunară. Data lansării apelului de selecție: 28.05.2020

Beneficiari eligibili:
M2/3A: – fermieri organizati din punct de vedere legal, grupuri si organizatii de producatori agricoli, cooperative agricole.
M 4/5B: – entități private care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, cu sediul în teritoriul GAL Siretul Verde.

M 6/6B: – Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

M11/6C: – entitati publice: A.D.I, A.P.L din teritoriul GAL; entități private: agenţii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare -Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC; GAL ( în situația în care, în urma lansării unui apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii cu respectarea legislației în vigoare).

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură:

M2/3A – 10.000 euro;
M4/5B- 100.000 euro;
M 6/6B- 129.996,57 euro,
M11/6C – 22.023,45 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
M2/3A – 10.000 euro; M 4/5B- 100.000 Euro; M 6/6B- 129.996,57 euro; M11/6C- 22.023,45 euro

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect:

M2/3A: maxim 50 % pentru cheltuielile eligibile din proiect

M 4/5B: Finanțarea se va acorda in procent de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depăși 90% pentru: investiții realizate de formele asociative ale fermierilor, investitii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a Reg. 1305); investiții in zone care se confrunta cu constrângeri naturale si cu alte constrângeri specifice, conform anexei la documentația de accesare

M 6/6B 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect

M11/6C Pentru investiții generatoare de venit- maxim 90% si nu va depăși valoarea maximă alocată pe măsură, de 22.023,45 euro; pentru investiții negeneratoare de venit- 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect și nu va depăși 22.023,45 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: la epuizarea fondurilor, dar nu mai puțin de 30 de zile.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea, de luni vineri , în intervalul orar 9.00 – 13.00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro. Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro. Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferentă măsurilor M2/3A, M4/5B, M6/6B și M11/6C poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea. (Asociația GAL Siretul Verde-reprezentant legal, Colin Adrian)