Fiscalitate: care este procedura de înregistrare în scopuri de TVA

0
267

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 589/2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
Ordinul aprobă:
– procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (099)”
– modelul şi conţinutul formularelor:
a) „Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”,
b) „Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”,
Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei impozabile, în condiţiile art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.
În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării.

Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:
a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală) sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
b) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal;
c) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal;
d) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal.
Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”
Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării. Notificarea va cuprinde şi erorile constatate. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală.
În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, pentru corectarea şi/sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
În cazul în care cererea şi documentaţia prevăzută de lege sunt corecte şi complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedură, întocmeşte următoarele documente:
a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare, după caz;
b) proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, sau
c) proiectul Deciziei privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

Împotriva deciziilor se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării.
După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifică următoarele:
a) dacă persoana impozabilă a fost reactivată prin decizie a organului fiscal competent, până la data primirii cererii de înregistrare;
b) dacă persoana impozabilă şi-a reluat activitatea prin înscrierea acestei menţiuni în registrul comerţului, până la data primirii cererii de înregistrare;
c) dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.
În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal.
Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d)din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare însoţită de:
a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen;
b) o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă.

Biroul comunicare şi servicii interne