Adjud: Colegiul „Emil Botta“ face angajări – 7 posturi scoase la concurs

0
387

Colegiul Naţional „Emil Botta“, Adjud, judeţul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractual vacante, de:

administrator de patrimoniu -1 loc;
administrator rețele;
secretar;
îngrijitor-2 loc;
agent pază;
muncitor întreţinere – 1 loc.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

administrator de patrimoniu -1 loc:
studii superioare;
experienţa în unităţile de învăţământ, minimum 3 ani.
administrator reţele -1 loc:
absolvirea, cu diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei unităţii de învăţământ preuniversitar de profil;
utilizare avansată T.I.C.;
experienţă într-o unitate de învăţământ, minimum 3 ani. Constituie avantaj experienţa în domeniul resurse umane; experienţă într-o unitate de învăţământ, minimum 3 ani.
secretar-1 loc:
absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diploma de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitatea tehnician în activităţi de secretariat;
utilizare avansată TIC;
cunoaşterea aprofundată a programelor şi legislaţiei specifice domeniului Resurse Umane şi salarizare: utilizarea aplicaţiilor E.D.U.S.A.L., R.E.V.I.S.A.L., formulare acte de studii, SIIIR;
îngrijitor-2 loc:
nivelul de studii: studii generale;
cunoaşterea normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii obiectelor şi materialelor sanitare în unităţile sanitare de stat şi private (Legea nr. 185/2003);
cunoaşterea noţiunilor fundamentale de igienă (conform Ordin nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003).
agent pază-1 loc:
nivelul de studii: studii generale;
sa fie cetăţean roman sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
sa fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
sa nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni savarsite cu intenţie;
sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.
muncitor întreţinere – 1 loc:
nivelul de studii: studii generale;
calificările specializările necesare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
14 noiembrie – 9 decembrie 2016: termenul pentru depunerea dosarelor;
11 ianuarie 2017, ora 9.00: proba scrisă;
12, 13 ianuarie 2017, ora 9.00: proba interviu.

Sursa: POSTURI.GOV.RO