Postul de adjunct al Poliției Locale Focșani, scos din nou la concurs

0

Poliţia Locală a Municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere vacantă:

         – director executiv adjunct, gradul II la Poliția Locală a municipiului Focșani – 1 post

          Condiţiile de participare la concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv adjunct, gradul II sunt :

 1. Condiţii generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Condiţii specifice:

            -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, științelor administrative sau științelor economice;

         -studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, absolvite în condițiile legii;

         -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

-cunoştinţe de operare PC, nivel mediu.

Concursul se va desfășura la sediul Poliției Locale a municipiului Focșani în data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00- proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC, nivel mediu, 30 ianuarie 2018, ora 10.00- proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani – Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de       22 decembrie 2017 până la data de 10 ianuarie 2018 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 9. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT, nivel mediu se afişează la sediul și pe site-ul Poliției Locale a municipiului Focșani www.politialocalafocsani.ro.

Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane, telefon/fax: 0237/215005, interior 17- secretar concurs, Lupu Daniela, inspector/ e-mail: [email protected].