După o primă tentativă nereușită, Spitalul Dumbrăveni caută, din nou, manager

0
627

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul M.S. nr. 1.520 din 22 decembrie 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi H.G. nr. 286/2011. Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, în perioada 30.04.2018 – 17.05.2018, desfăşurându-se în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data 02.05.2018, etapă eliminatorie;
 • probă interviu de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni pe baza temelor – cadru, în data de 14.05.2018, ora 10.00 (probă unică).
 • Dosarele de înscriere vor fi depuse la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni până la data de 30.04.2018, ora 16,00.
 • La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
 • Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia dc concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,
 • republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 • chitanţa privind plata taxei de concurs
 • Taxa de concurs este în valoare de 500 lei şi se achită la casieria unităţii.În data de 13.04,2018. în intervalul orar 09.00 – 13.00, candidaţii vor efectua o vizită la Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, sub îndrumarea Directorului Medical.
 • Pe adresa de e-mail: runos@spdumbraveni.ro orice persoană poate să îşi manifesta intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management în perioada 08.05.2018- 10.05.2018. 
 • Pe pagina web a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, respectiv: www.spdumbraveni.ro, se află afişate:
 • anunţul de participare;
 • bibliografia de concurs;
 • temele proiectului de management;
 • regulamentul de concurs.
 • Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea, Biroul Resurse Umane, telefon 0237/254.877, interior 31.

Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a>

</div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentAdolescent ajuns în comă din ”joacă”
Articolul următorDemitere cu repetiție: șeful Inspectoratului Școlar Vrancea, demis a doua oară în mai puțin de un an