Bani pentru crescătorii de porcine de rasă

0
119
Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de minimis în sectorul zootehnic prin care se acordă, la achiziționare, o sumă de maxim 3.000 de lei/cap vieruș din rasă pură sau hibrid, maxim 1.100 de lei/cap scrofiță din rasă pură și maxim 600 de lei/cap scrofiță hibridă. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare – în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente. Beneficiarii acestei scheme sunt întreprinderile din domeniul zootehnic care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare. Beneficiarii ajutorului se obligă, prin angajament scris, să mențină în exploatație animalele de reproducție din rase pure sau hibride achiziționate pe o durată de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat.
Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii întocmesc cereri pe care le depun până la data de 5 decembrie a.c. la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București pe a cărui rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale. Sumele reprezentând ajutorul de minimis se plătesc începând cu data de 15 decembrie a.c. Dacă în urma centralizării solicitărilor transmise de direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, sumele solicitate în cadrul schemei de ajutor de minimis depășesc valoarea alocată acestei scheme, Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanților, pentru a nu se crea discriminări în rândul beneficiarilor. Resursele financiare sunt de 13,5 milioane lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/întreprinderile unice, respectiv:
-crescători de porcine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
-crescători de porcine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
-crescători de porcine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.
Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine, beneficiarii trebuie să deţină exploatații de porcine înregistrate/autorizate sanitar veterinar. Pentru obținerea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
-să dețină exploatații de porcine înregistrate/autorizate sanitar veterinar, identificate şi înregistrate în RNE, până la data depunerii cererii;
-se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație animalele de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine, achiziționate, pe o perioadă de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
-să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare;
-în cazul achiziționării de vieruși, să dețină un efectiv minim de 10 capete scroafe de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de 50 capete scroafe de reproducție din rase pure sau hibride.