30 mai, termen limită pentru depunerea bilanţurilor

0
130

ANAF a publicat termenele la care trebuie depuse bilanţurile anuale, prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 123/28.01.2016, cu privire la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici (M.O. nr. 81 din 4 februarie 2016).
Intrat în vigoare odată cu publicarea, actul respectiv stabileşte termenele de depunere a situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2015:
– pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
– pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
– pentru subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in străinătate (cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European) 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
– pentru persoanele juridice aflate in lichidare, o raportare anuala, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic;
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea anunţă că sunt obligate să depună raportări contabile anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar şi:
– entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Acestea au obligaţia de a întocmi raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare, vor depune o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionarii entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 29 februarie 2016.
Declaraţiile de inactivitate se vor depune în format electronic. In vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în forma electronică, având ataşată o semnătura electronica extinsa, sau numai în format hârtie şi in format electronic, entităţile folosesc programul de asistenta pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Situaţiile financiare anuale, se întocmesc cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP. Programul de asistenta este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de MFP şi poate fi procurat direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro .
Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, se depun în format hârtie şi în format electronic la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în forma electronică pe portalul www.e-quvernare.ro, având ataşată o semnătura electronica extinsă.
Sursa: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea