Noi angajări la Primăria Focșani: consilier și inspectori

0

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
* consilier clasa I grad profesional superior, în cadrul Serviciului administraţie publică locală, agricultură, cadastru – Biroul agricultură, cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, ID POST: 331.057

Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie geodezică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
– cunoștinte de operare pe calculator, nivel mediu;
– cunoștințe operare în sisteme CAD.
* inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul administraţie publică – Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
– cunoștinţe de operare pe calculator, nivel mediu.
* inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
– Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: –
– cunoștinte de operare pe calculator, nivel mediu.
Condiţii generale de participare la concurs/examen: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul/examenul va avea loc în data de 30 ianuarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă şi 1 februarie 2017, ora 14.00 – proba interviu la sediul Primăriei Municipiului Focşani. În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC, în data de 30 ianuarie 2017, ora 9.00.
Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www.focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate – telefon 0237/213416.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.