Contracte de asigurare socială pentru a beneficia de pensie

0

Conform Legii 263/2010, contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană care dorește să se asigure în sistemul public de pensii precum și de către orice persoană asigurată obligatoriu care dorește să-și suplimenteze venitul asigurat. Persoana care intenționează să încheie un contract de asigurare socială cu Casa Județeană de Pensii Vrancea se va prezenta personal la sediul instituției cu actul de identitate (în original + fotocopie), care trebuie să fie valabil și din care să reiasă că are domiciliul sau reședința pe raza județului Vrancea. Contractul de asigurare socială poate fi încheiat și de către un reprezentant al titularului, cu condiția ca acesta să prezinte un act valabil, care să ateste această calitate (tutore, curator sau mandatar), actul său de identitate (în original + fotocopie) și o fotocopie după actul de identitate valabil al titularului. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă (în două exemplare – câte unul pentru fiecare parte) și produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Județeană de Pensii Vrancea. Data înregistrării este data la care persoana interesată sau reprezentantul acesteia a semnat contractul de asigurare socială în prezența funcționarului instituției.
Venitul lunar asigurat este de minim 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și de maxim 5 ori valoarea acestuia. Pentru anul 2016, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.681 lei și, prin urmare, venitul lunar asigurat pentru acest an este de minim 938 lei și de maxim 13.405 lei. Cota contribuției de asigurări sociale, începând cu 01 ianuarie 2016, este de 26,3% din venitul lunar asigurat, ceea ce reprezintă o contribuție minimă de plată lunar de 247 lei și de maxim 3.526 lei. Termenul de plată a contribuției este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
”Plata contribuției de asigurări sociale se poate efectua în numerar, la casieria Casei Județene de Pensii Vrancea sau în contul RO19TREZ69122210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani, C.I.F. 13590230. În cazul când plata se face în cont, mijlocul de plată utilizat (ordin de plată, mandat poștal sau foaie de vărsământ la trezorerie) trebuie să conțină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului, suma și perioada pentru care se face plata. Asiguratul poate solicita oricând modificarea venitului lunar asigurat, în limitele stabilite de legislație, caz în care va fi încheiat un act adițional la contractul de asigurare socială. Asiguratul este obligat ca pe parcursul derulării contractului de asigurare socială să înștiințeze Casa Județeană de Pensii Vrancea asupra modificărilor survenite în termenii contractului (schimbare nume, adresă, act de identitate, telefon, adresa de e-mail etc.). În condițiile stabilite de legislație, Casa Județeană de Pensii Vrancea se obligă să plătească prestațiile de asigurări sociale și anume: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate, pensia de urmaș, ajutorul de deces. Venitul minim asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut (13.405 lei). Câștigul salarial mediu brut pentru anul 2016 este de 2.681 lei”, se precizează într-o informare a Casei Județene de Pensii Vrancea.
Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraților care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Stagiul minim de cotizare, atât pentru femei cât și pentru bărbați, este de 15 ani. Vârsta standard de pensionare este în prezent de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați. La sfârșitul anului 2013, Guvernul a aprobat ca, începând din 2035, femeile să iasă la pensie la aceeași vârstă cu bărbații, adică la 65 de ani, măsura fiind luată din nevoia de a alinia legislația românească la legislația europeană. Contractele de asigurare încheiate cu casa de pensii vin în sprijinul persoanelor care nu au reușit să realizeze stagiul minim de cotizare și, astfel, să poată beneficia de o pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare. În anul 2016, Casa Județeană de Pensii Vrancea a încheiat un număr de 454 contracte de asigurare. La aceasta dată, în evidențele instituției există un număr de 1.343 contracte de asigurare.