Precizări de la Finanțe privind înregistrarea contractelor de locaţiune

0

Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată de persoanele fizice sau juridice pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul fiscal central competent este:

  1. a) organul fiscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii;
  2. b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
  3. c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locaţiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune “Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii “conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator. Cererea, însoţită de copia contractului de locaţiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa “Modificare” sau “Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.

Reamintim contribuabililor că în conformitate cu prevederile legale, începând cu 1 ianuarie 2018, nu mai este obligatorie înregistarea contractelor de inchiriere la organul fiscal teritorial. Totuşi, dacă persoana fizică –proprietar intenţionează înregistrarea contractelor de închiriere precizăm că înregistrarea acestora nu este suficientă pentru stabilirea obligaţiilor fiscale şi nu înlătură obligativitatea depunerii Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contriuţiile sociale datorate de persoane fizice.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr . 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului  şi conţinutului formularului „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”. (Compartiment comunicare, AJFP VRANCEA)