Cinci posturi scoase la concurs la Serviciul Public de Creșe

0

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 19.06.2017, două posturi de execuție de educator puericultor debutant și trei posturi de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată.
1. Componența dosarului de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus.
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
2
Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focșani până pe data de 04.07.2017 ora 15.00.
Informații suplimentare la sediul S.P.C. Focșani, telefon 0337/401635.
2. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice :
a) Condiții generale de ocupare a posturilor :
– să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;
– să aibă cunostințe de limba română, scris și vorbit;
– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– să aibă capacitate deplină de exercițiu;
– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
b) Condiții specifice pentru postul de educator puericultor debutant:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ absolvent de liceu pedagogic, specializarea educator puericultor sau atestat de educator puericultor obținut prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educației Naționale;
c) Condiții specifice pentru postul de infirmieră:
– studii generale/medii ;
– vechime – minim 6 luni;
– curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare.
3. Concursul va consta în :
Probe de concurs:
a) selecție dosare, pe data de 05.07.2017
b) proba scrisă, la sediul instituției, pe data de 10.07.2017 ora 10.00
c) interviul, la sediul instituției, pe data de 13.07.2017, ora 10.00.
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.