Ce scutiri și impozite aduce Codul Fiscal modificat

0

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 16/06.01.2017 a fost publicată OUG 3/06.01.2017  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal.

Principalele prevederi ale actului normative se referă la:

 • Scutirea de impozit  pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definita potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificările si completările ulterioare, precum si activităţi conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe profit in primii 10 ani de activitate . Aceasta facilitate fiscala va fi pusa in aplicare in condiţiile respectării reglementarilor in domeniul ajutorului de stat .
 • Ridicarea plafonului de la 100.000 euro la 500.000 euro în cazul microîntreprinderilor. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului îneuroeste cel valabil la închiderea exerciţiului financiar in care s-au înregistrat veniturile.

Pentru anul 2017, persoanele juridice romane plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, pana la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 si 42, pana la acest termen se va depune si declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut in perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

 • Cotele de impozitare în cazul microîntreprinderilor vor fi de :
 • 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi
 • 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
  • Introducerea scutirii de impozit pe venit în persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe baza de contractindividual de munca încheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridiceromane care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, in cursul unui an.
  • Deducerea de la calcului impozitului pe venit a primele de asigurarevoluntara de sănătate, precum si a serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificările si completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului sa nu se depăşească echivalentul in lei al sumei de 400 euro;
  • La transferul dreptului de proprietatesi al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra construcţiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozitcare se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.
  • Eliminarea plafonului maxim, echivalent cu cinci salarii medii brute de 5 salarii în cazul veniturilor prevăzute la art. 139 aliniat 1 din Codul Fiscal
  • Reintroducerea  scutirii de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din investiţii (dividende, dobânzi) şi/sau din alte surse pentru aceste venituri dacă în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Biroul comunicare şi servicii interne