Ce este permis și ce nu ai voie să faci în Crângul Petrești

0
Consiliul Județean Vrancea a publicat Regulamentul de funcţionare a Ariei naturale de interes local Crâng Petreşti.
Regulamentul de funcţionare a Ariei naturale de interes local  Crâng Petreşti
CAPITOLUL I – MANAGEMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE
Art. 1 Crângul Petreşti este un obiectiv turistic – arie naturală de interes local, situat la 3 km de municipiul Focşani, resedinţa judeţului Vrancea.
Art. 2 Aria naturală protejată face parte din categoria ariilor naturale de interes local care au drept scop  protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect avifaunistic, faunistic, forestier, floristic oferind posibilitatea vizitării în scopuri  turistice (relaxare), ştiinţifice şi educative.
Art. 3 Proprietarul Ariei Naturale de interes local Crângul Petreşti este Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Vrancea.
Art. 4. Responsabilitatea managementului ariei naturale protejate menţionate la art. 1 al prezentului regulament revine  Consiliului Judeţean Vrancea prin direcţia de specialitate – Compartimentul Administrarea zonei Crâng Petreşti.
CAPITOLUL II – ACTIVITĂŢILE PERMISE PE TERITORIUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES LOCAL ŞI OBLIGAŢIILE  LEGATE DE DESFĂŞURAREA ACESTOR ACTIVITĂŢI

Silvicultură

 Art. 5. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în aria naturală protejată se execută numai activităţi silvice prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a ariei naturale protejate. Până la obţinerea avizelor de mediu pentru amenajamentele silvice, administratorii fondului forestier vor solicita autorităţii de mediu obţinerea actelor de reglementare pentru toate activităţile preconizate a se desfăşura.
Art. 6.  În cazul producerii fenomenelor de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale s.a.), instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării de urgenţă a administratorului ariei naturale protejate.

Utilizarea altor resurse

Art. 7. Colectarea de specii de floră şi faună se poate face numai cu acordul scris al administratorului Crâng Petreşti.
Art. 8. Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice, distrugerea cuiburilor păsărilor din aria  naturala protejate este interzisă.
Art. 9. Recoltarea solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a ariei naturale protejate.
Cercetare ştiinţifică
Art. 10. (1) Consiliul Judeţean Vrancea susţine cercetarea ştiinţifică ce se desfăşoară în aria  naturală protejată şi are ca scop conservarea patrimoniului avifaunistic, faunistic, forestier, floristic.
(2) Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material educativ se face cu aprobarea proprietarului ariei protejate.
(3) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ariilor naturale  protejate se desfăşoară cu aprobarea Consiliul Judeţean Vrancea, care le sprijină logistic în limita posibilităţilor.
Reguli de vizitare, turism
Art. 11.  Accesul persoanelor în perimetrul  ariei protejate este permis numai în scopul studierii faunei, florei şi pentru relaxare.
Art.12. Organizarea oricăror tipuri de activităţi culturale, artistice, ştiinţifice, sportive, etc se vor face doar cu acordul prealabil al Consiliului Judeţean Vrancea.
Art. 13.  Pe raza ariei naturale protejate nu este permis accesul animalelor domestice, cu exceptia animalelor de companie.
Art.14. Camparea pe suprafaţa ariei naturale protejate  este interzisă.
Art. 15. Aprinderea focului pe suprafaţa ariei naturale protejate este interzisă.
Art. 16. Abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariei naturale  protejate este interzisă cu excepţia locurilor special amenajate (coşuri de gunoi, containere, pubele.)
Art. 17. Circulaţia mijloacelor de transport în comun şi a altor vehicule în interiorul ariei protejate ( DC 144) este permisă  doar cu aprobarea Consiliului Judeţean Vrancea .
Art.18. Circulaţia bicicletelor este permisă numai pe trasee special amenajate şi delimitate.
Art.19. Este interzis accesul motocicletelor, motoretelor şi ATV-urilor în aria protejată.
Art. 20. Distrugerea sau degradarea mobilierului urban, construcţiilor, panourilor informative şi indicatoarelor, a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj ale ariei protejate este strict interzisă.

CAPITOLUL III
SANCŢIUNI

Art. 21. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare, în urma aplicării sancţiunilor corespunzătoare de către organele abilitate (Poliţia Locala, Poliţia Naţională, Jandarmeria).
Art. 22. Administratorul Crângului Petreşti şi personalul de pază al obiectivului vor avea ca sarcină urmărirea comportamentelor / activităţilor care contravin măsurilor prevăzute în prezentul regulament.
Art.23. Administratorul Crângului Petreşti va sesiza orice abatere de la normele prezentului Regulament organelor de pază ale ariei naturale de interes local.
Art.24. Personalul de paza al obiectivului, în baza Legii nr. 333/2003 şi HG. nr. 301/2010, va legitima şi imobiliza persoanele fizice care încalcă prevederile prezentului Regulament şi va sesiza organele abilitate să aplice sancţiunile corespunzătoare.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art.  25.  Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Judeţean Vrancea, conform legislaţiei în vigoare.
Art.26. Regulamentul va fi mediatizat / adus la cunostinţa publicului, astfel încât să poată fi respectat de către persoanele care aleg să-şi petreacă timpul liber în Crângul Petreşti.